Πιστοποιήσεις

Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ διαθέτει ‘Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας’ με βάση το διεθνές πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, έτσι ώστε όλα τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης να πληρούν τις απαιτήσεις και να συμμορφώνονται στις απαραίτητες διαδικασίες για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής:

‘ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΕΙΩΣΕΩΝ’

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εργαστήριο ΒΕΤ Γερμανίας

• Εργαστήριο LCOE Ισπανίας

• Εργαστήριο ICMET Ρουμανίας

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

• East London University

• TGMC U.S.A.

• EUROPES Marbella Ισπανία

• IASTED International Conference

• ΚΔΕΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΕΗ)

• SGS ISO 9001:2015

• EUROCERT ISO 9001:2008