Σχεδίαση - Μελέτη

Page_%ce%a3%ce%a7%ce%95%ce%94%ce%99%ce%91%ce%a3%ce%97-%ce%9c%ce%95%ce%9b%ce%95%ce%a4%ce%97 Page_%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97_%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%a6%ce%91%ce%9d%ce%95%ce%99%ce%91%ce%a3 Page_%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97_%ce%95%ce%a0%ce%91%ce%a6%ce%97%ce%a3 Page_%ce%92%ce%97%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97_-_%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97_%ce%95%ce%a0%ce%91%ce%a6%ce%97%ce%a3

Το εξειδικευμένο τμήμα σχεδιασμού και μελετών της ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ συνδυάζοντας:

την μακροχρόνια εμπειρία,

την τεχνογνωσία,

την άρτια κατάρτιση του προσωπικού,

την διαρκή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών,

την φιλοσοφία και τις ανάγκες της κάθε κατασκευής,

την άριστη και στενή επικοινωνία με τον κύριο του έργου,

εξασφαλίζει με βέλτιστη αποτελεσματικότητα την έγκαιρη εκπλήρωση των στόχων οποιουδήποτε έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Οι μελέτες και η επιλογή των υλικών γίνεται με βάση τα νεώτερα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα  ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις διαδικασίες τους.

Εκπονούνται μεταξύ άλλων για νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις:

Μελέτη εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας

Μελέτη εσωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - προστασία έναντι κρουστικών υπερτάσεων

Μελέτη συστήματος γείωσης (στρωματική δομή εδάφους, υπολογισμός αντίστασης γείωσης)

Μελέτη Βηματικής Τάσης & Τάσης Επαφής