Εργαστηριακές Δοκιμές

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - ΕΛΟΤ ΕΝ 61643 καθώς και τα Πρότυπα που αυτά παραπέμπουν, περιγράφουν τις προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας γειώσεων. Κυρίως όμως περιγράφουν τις εργαστηριακές δόκιμες που πρέπει να υποβάλλονται, ώστε ανάλογα με τα αποτελέσματα, να διαπιστώνουμε ότι αυτά είναι ικανά να ανταπεξέρχονται στις αντίξοες συνθήκες μέσα στις οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν (Ηλεκτρικές φορτίσεις, μηχανικές φορτίσεις, ατμοσφαιρικές και εντός του εδάφους συνθήκες).

ΕΛΟΤ EN 62561.01 - Μέρος 1: Απαιτήσεις για εξαρτήματα σύνδεσης

ΕΛΟΤ EN 62561.02 - Μέρος 2: Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης

ΕΛΟΤ EN 62561.03 - Μέρος 3: Απαιτήσεις για διάκενα σπινθήρα μόνωσης

ΕΛΟΤ EN 62561.04 - Μέρος 4: Απαιτήσεις για στοιχεία στερέωσης αγωγού

ΕΛΟΤ EN 62561.05 - Μέρος 5: Απαιτήσεις για θυρίδες επίσκεψης και συνδέσμους σφράγισης ηλεκτροδίων γείωσης

ΕΛΟΤ EN 62561.06 - Μέρος 6: Απαιτήσεις για μετρητές κεραυνικών πληγμάτων

ΕΛΟΤ EN 62561.07 - Μέρος 7: Απαιτήσεις για υλικά ενίσχυσης της γείωσης

ΕΛΟΤ EN 61643.11 - Μέρος 11: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα χαμηλής τάσης - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 61643.21 - Μέρος 21: Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σηματοδοσίας - Απαιτήσεις λειτουργίας και μέθοδοι δοκιμών


ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ προσφέρει υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών εξαρτημάτων & υλικών αντικεραυνικής προστασίας - γειώσεων (περιβαλλοντικές - μηχανικές - ηλεκτρικές), εκδίδοντας πρωτόκολλα δοκιμών, τα οποία διατίθενται στους πελάτες όταν ζητηθούν. Μας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούμε δοκιμές άμεσα, έγκυρα,  αποφεύγοντας χρονοβόρες διαδικασίες.

Οι εργαστηριακές δοκιμές είναι απαραίτητες για την απόδειξη συμμόρφωσης των υλικών αντικεραυνικής προστασίας - γειώσεων με τα ισχύοντα Πρότυπα.

Οι εργαστηριακές δοκιμές που αφορούν τα υλικά του συστήματος προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις (αντιυπερτασικός εξοπλισμός) γίνονται από την Γερμανική OBO-BETTERMANΝ στο προηγμένο εργαστήριο ΒΕΤ Test Centre Laboratory.

 

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ διαθέτει άρτιο εξοπλισμό και σύγχρονες εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν αξιόπιστες διαδικασίες και αποτελέσματα δοκιμών ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις λεπτομέρειες που τα Πρότυπα απαιτούν.

Διαθέτει:

• Γεννήτρια παροχής ηλεκτρικού κρουστικού ρεύματος Ιmax=100kA και κυματομορφής 10/350μs. 

• Μηχανή εφελκυσμού και κάμψεως

• Μηχανή δοκιμή κρούσης (Ταλάντευση εκκρεμούς) 

• Θαλάμους:

• Αλατομίχλης
• Σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας
• Θείου συνδεόμενος με τον θάλαμο αλατομίχλης

• Λεκάνη σταθερής θερμοκρασίας αποσταγμένου ύδατος για τις δοκιμές CaCl2  Na2SO4.

• Όργανα:

• Μέτρησης pH
• Μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης
• Μέτρησης πάχους επιμετάλλωσης
• Ελέγχου προσκόλλησης επικάλυψης
• Δοκιμής συμπίεσης για τους συνδέσμους επιμήκυνσης

• Αλλά υποστηρικτικά μικροόργανα που διευκολύνουν στην εκτέλεση των δοκιμών.

 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πέραν των ανωτέρω, τα υλικά και εξαρτήματα ελέγχονται και σε άλλα εργαστήρια όπως:

• LCOE ΙΣΠΑΝΙΑΣ
• BET ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
• ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣOΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ