Μετρήσεις

Οι εξωτερικές μας Μονάδες, πριν την οριστική εγκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας, πραγματοποιούν δοκιμές ειδικής αντίστασης του εδάφους, δοκιμές αντίστασης γείωσης με διακριβωμένα γειωσόμετρα, καθώς και πλήρη εξέταση του κτίσματος και της ευρύτερης περιοχής. Το προσωπικό είναι εφοδιασμένο με τα πλέον προηγμένα όργανα μετρήσεων. Ανάλογα με την έκβαση των μετρήσεων, η έμπειρη τεχνική μας Μονάδα αποφασίζει ποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν και που, με αποτέλεσμα την αποφυγή σφαλμάτων και συνεπώς την εξοικονόμηση πόρων.
 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται συσχετίζονται, σταθμίζεται η σπουδαιότητα τους και συνδέονται με σχετικές παραμέτρους των ισχύοντων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων. Η ανάλυση των πληροφοριών γίνεται με ειδικά μοντέλα σε υπολογιστές και τα αποτελέσματα δίνουν τις λύσεις οι οποίες και προτείνονται.

 

Υλοποιούνται ηλεκτρολογικές μετρήσεις σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπως:

• Μέτρηση αντίστασης γείωσης

• Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους

• Μέτρηση ρεύματος βραχυκυκλώματος

• Μέτρηση αντίστασης μόνωσης

• Μέτρηση τάσης - συνεχείας - συχνότητας

• Μέτρηση καμπύλης ρεύματος - τάσης (Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων)

• Μέτρηση ρεύματος – τάσης εξόδου (Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων)

• Μέτρηση αποδοτικότητας (%) ηλιακού συλλέκτη (Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων)