Συντηρήσεις

Έμπειρα συνεργεία εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό εκπονούν εγκαταστάσεις - συντηρήσεις αλεξικεραύνων - γειώσεων - απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων παραδίνοντας το έργο σε πλήρη λειτουργία.

Η συντήρηση είναι διάδοχος των επιθεωρήσεων. Εξετάζεται η φυσική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων του συστήματος, όπως αγωγοί, συνδέσμοι, στηρίγματα, γειώσεις, ιστοί, κεφαλή αλεξικεραύνου και εξαρτήματα προστασίας κρουστικών υπερτάσεων. Εάν τα συνεργεία εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα αυτό αποκαθίσταται έτσι ώστε πάντα το σύστημα να είναι ικανό και πλήρες να ανταπεξέλθει του σκοπού κατασκευής του.