Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία ΠΙΤΤΑΣ – ΔΡΑΓΝΗΣ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας. H Διοίκηση της εταιρίας ΠΙΤΤΑΣ – ΔΡΑΓΝΗΣ Ε.Π.Ε, με στόχο την συνεχή βελτίωσή της, έχει επιλέξει ως μέσο, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα. Μέσω της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας η εταιρία δεσμεύεται  για τα παρακάτω:

 

  • Παροχή προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους και στην πλήρη ικανοποίησή τους.
  • Μείωση του συνολικού, λειτουργικού κόστους μέσω της συστηματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς καμία ποιοτική παραχώρηση.
  • Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών στους πελάτες της, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της πλήρους ικανοποίησης των πελατών.
  • Συνεχή ενημέρωση για την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς έτσι ώστε τα προϊόντα της να είναι σύμφωνα με αυτές.
  • Διαρκή εκπαίδευση όλου του προσωπικού με σκοπό την αρτιότερη εφαρμογή ενός Συστήματος Ολικής Ποιότητας.
  • Διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τη θέσπιση και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα μέσω των καθιερωμένων τακτικών και/ή έκτακτων ανασκοπήσεων του Συστήματος Ποιότητας.
  • Εξασφάλιση επαρκών μέσων καθώς και κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τη δημιουργία σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων με στόχο τη διασφάλιση των κοινών συμφερόντων.
  • Παροχή εργαστηριακών δοκιμών των υλικών αντικεραυνικής προστασίας με αναφορά στα Πρότυπα ΕΝ62561-1 και ΕΝ 62561-2. Οι δοκιμές γίνονται από έμπειρο προσωπικό είναι έγκυρες ,αξιόπιστες και ανεξάρτητες με στόχο πάντοτε τον έλεγχο ποιότητας των υλικών και την συμμόρφωση αυτών με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ως και την βελτίωση της ποιότητάς όταν αυτό απαιτείται.

 

Η εταιρία θεωρεί απαραίτητη την συμμετοχή όλων των εργαζομένων, στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο αντικατοπτρίζεται στην Πολιτική της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιώντας τις Διαδικασίες που προβλέπει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σαν καθημερινό εργαλείο, και τη συνεχή εκπαίδευση που τους παρέχεται από την εταιρία συμβάλλουν αποφασιστικά στην πρόοδο της εταιρίας και στην εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προβλέπει διαδικασίες παρακολούθησης των κρίσιμων φάσεων της παραγωγής. Η αξιοποίηση της εμπειρίας και της καθημερινής παρατήρησης θα οδηγήσουν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων με τελικό στόχο την βελτίωση εξυπηρέτησης των αναγκών του πελάτη και στην εξάλειψη τυχών

παραπόνων. Η Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, για την εφαρμογή της και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ζητήσει να έχει πρόσβαση σε αυτή.

 

Γενικός Διευθυντής                                                                                        Ημ/νία  10-05-2019